Opdrachten vanaf 2014

Ministerie van Justitie & Veiligheid, Directoraat Generaal Straffen en Beschermen:

 • inventariserend onderzoek naar interventies voor kinderen onder de 12 jaar met ernstig agressief en/of antisociaal gedrag gericht op het voorkomen dat zij zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes (2018)

Koraal:

 • ontwikkeling van methodiek- en opleidingshandleidingen (inclusief e-modules) voor de doelgroepen:
  • volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB)
  • volwassenen met een licht en matig verstandelijke beperking (LVB/MVB)
 • pilottrainingen en opleiding van interne trainers

’s Heeren Loo, Accare & Intermetzo:

 • opstellen startdocument voor FACT-Jeugd in Almere (2017)

’s Heeren Loo:

 • interventiebeschrijvingen voor het diensten- en productenportfolio doelgroep volwassenen (2018)
 • interventiebeschrijvingen voor het diensten- en productenportfolio doelgroep jeugd (2017)
 • zorgprogramma voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • zorgprogramma voor cliënten met een niet aangeboren hersenletsel
 • zorgprogramma voor ouderen met een verstandelijke beperking
 • zorgprogramma voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking
 • zorgprogramma voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • zorgprogramma voor cliënten ouder dan 18 jaar met een licht verstandelijke beperking

Commissie geweld in de jeugdzorg:

 • lid begeleidingscommissie Geweld bij Jongeren in Doven- en blindeninternaten (2018)

Spectrum Brabant:

 • ondersteuning doorontwikkeling ‘Bikkeltrainingen’, trainingen voor kinderen en jongeren op het gebied van weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden en studievaardigheden

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd:

 • lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Jeugd (vanaf 2016)

Stichting het Vergeten Kind:

 • ondersteuning doorontwikkeling ‘Klimaat van Aandacht’

Ministerie van Veiligheid & Justitie, Directoraat Generaal Straffen en Beschermen:

 • training Werken met de Leef-Wijzer, voorheen LIJ-Wijzer (2017)
 • ontwikkeling van de ‘LIJ-Wijzer’, een digitaal hulpmiddel om jeugdigen en ouders te stimuleren veranderingswensen en oplossingen te formuleren (2016-2017)
 • advies wijzigingen instrumenten Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Stichting 180:

 • kwaliteitsaudit YOUTURN justitiële jeugdinrichtingen (2017)
 • doorontwikkeling TOPs!: sociale vaardigheden, boosheidscontrole, moreel redeneren en elkaar helpen (‘TIP-bijeenkomsten’) (2017)
 • procesevaluatie TOPs!: sociale vaardigheden, boosheidscontrole, moreel redeneren en elkaar helpen (‘TIP-bijeenkomsten’) (2017)
 • doorontwikkeling Aan de Slag / Work-wise direct: interventie voor toeleiding naar werk en/of opleiding van jongeren en (ex-)gedetineerden (2016)
 • kwaliteitsaudit erkende gedragsinterventies binnen justitiële jeugdinrichtingen;
 • destillering en formulering van de werkzame elementen van erkende justitiële gedragsinterventies en aanpassing auditkader

GGD Zaanstreek-Waterland, Jeugd Preventie Programma:

Fioretti Gent (België):

 • implementatie/training competentiegericht werken voor de behandelafdeling Fioretti van P.C. Dr. Guislain vzw in Gent. Fioretti is een behandelafdeling voor kinderen en jongeren (6-18 jaar) met psychiatrische problematiek, ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking

Penal Reform International (Georgia):

 • training/workshops ‘Assessent of juvenile delinquents’ in Georgia (October 2016)
 • consultancy and guidance on the elaboration of concept, guidelines and tools for pre-sentence/social enquiry reporting on juvenile cases (2016, 2017)

DSP-groep / 3 Reclasseringsorganisaties (3RO):

 • advies doorontwikkeling wegingskader Adolescentenstrafrecht

William Schrikker Groep:

 • ontwikkeling en uitvoering training Opstellen, monitoren en evalueren van veiligheidsplannen
 • ontwikkeling en uitvoering training Herkenning en bespreekbaar maken van lichamelijk letsel
 • training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik
  voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders
 • training voor gezinshuisouders: (de invloed van een beperking op) seksuele ontwikkeling van kinderen en pubers en de gevolgen van seksueel misbruik
 • ontwikkeling bijdrage aan de e-module Seksualiteit in de Jeugdzorg

ZonMw:

 • advies t.b.v. generieke taxonomie van werkzame elementen

Yorneo Drenthe:

 • methodiekontwikkeling: programmahandleiding en theoretische onderbouwing Assyst: kortdurende hulp voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar en hun sociale netwerk
 • ondersteuning doorontwikkeling Positive Action, een programma voor kindercentra en scholen voor basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dat zich richt op het creëren van een positief leef- en leerklimaat

Ministerie van Veiligheid & Justitie, Directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP):

 • advies en ondersteuning bij Herziening van het Kwaliteitssysteem voor Gedragsinterventies
 • ontwikkeling en implementatie nieuw kwaliteitssysteem gedragsinterventies voor jeugdigen en volwassenen

Gemeente Almere / Bureau Dijkstra:

 • tussenevaluatie integrale aanpak Veilig Thuis in Almere, Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde

Ministerie van Veiligheid & Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJI):

 • onderzoek en advies wetenschappelijke onderbouwing handreikingen in het kader van het adolescentenstrafrecht
 • onderzoek naar wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid van taxatie schoolverzuim

Reclassering Nederland:

 • ontwikkeling programmahandleiding In Control voor drie modules voor bewoners van Extra Begeleiding en Toezicht Locaties (EBTL) (2018)
 • indicatiestelling gedragsinterventies jeugdigen voor jongvolwassenen (18-23 jaar) m.b.v. de RISc

RINO (t.b.v. Altrecht Utrecht):

 • competentiegericht werken met kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis

Koninklijke Kentalis:

 • training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik bij jeugdigen met beperkingen in horen en communiceren

WINgroep (Nickerie, Suriname):

 • training Signalering en Stoppen van Kindermishandeling
  advies Meldpunt Kindermishandeling

Human Talent Group (in opdracht van Jeugdzorg Nederland):

 • ontwikkeling onderdelen van ‘Terug naar gezonde nieuwsgierigheid’, een online trainingsprogramma over de omgang met seksualiteit en seksueel misbruik binnen jeugdzorg