Onderzoek & kwaliteit

Bij bewaking van de kwaliteit van de uitvoering van preventie, hulp en behandeling staan de volgende drie vragen centraal:

  • Wat zijn de kenmerken van de beoogde en bereikte doelgroep?
  • Welk aanpak of interventies worden op welke wijze ingezet?
  • In hoeverre worden beoogde veranderingen bereikt en in hoeverre zijn deze toe te schrijven aan de interventies?

Figuur 1 HanWat we uiteindelijk willen weten is in hoeverre een onderbouwd en goed uitgevoerd programma bij de beoogde doelgroep leidt tot de gewenste uitkomsten.

Monitoring is nodig om een bestaande werkwijze te evalueren: wat werkt wel, wat werkt niet? Maar ook om kenmerken van een doelgroep in kaart te brengen en te analyseren wat het beste werkt.
Gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep (Randomized Controlled Trial) kan bewijzen of interventie echt effectief is. Alvorens echter RCT-onderzoek in te zetten, is het verstandig deelaspecten te onderzoeken in een proces- of programma-evaluatie. Immers, als de beoogde doelgroep niet wordt bereikt of het programma niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld, kunnen we de vraag of het programma effectief is niet beantwoorden.
Onderzoek kan ook op kleinere schaal plaatsvinden. We weten dat continue feedback van cliënten op hun beleving van de uitvoering van de interventie en de vooruitgang er toe leidt dat de professional de werkwijze en/of de doelen waaraan gewerkt wordt tijdig kan bijstellen. Moderne technologie en sociale media maken deze manier van informatieverzameling en monitoring mogelijk.

Spanjaard Development & Training maakt gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en werkt samen met onderzoekers van universiteiten en andere onderzoeksbureaus.