Succesvolle implementatie

De kans op een succesvolle implementatie van een methodiek of programma is groter naarmate aan meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Gebruik maken van aanwezige kennis
Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis over de doelgroep en werkzame interventies vormen de basis voor de ontwikkeling en invoering van een nieuwe/bijgestelde werkwijze.

Aansluiten bij sterke elementen uit de bestaande werkwijze(n)
Dit maakt de nieuwe werkwijze sterker en de motivatie om ‘mee te doen’ groter: professionals voelen zich erkend. Een kosten-batenanalyse vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen (doelgroep, professional, begeleiders, managers, organisatie, opdrachtgever, samenleving) helpt om helder voor ogen te houden waarom iets wordt of is ingevoerd.

Top-down en bottum-up
Verschillende lagen van een organisatie zijn betrokken bij de vernieuwing en hebben invloed.

Heldere presentatie en formulering van een nieuwe werkwijze
Explicitering in de vorm van richtlijnen, checklists en handleidingen geeft helderheid over welke concrete doelen met welke werkwijze bij welke doelgroep gerealiseerd moeten worden.

Implementatieplan en heldere informatie voor alle betrokkenen
Wanneer worden door wie welke stappen gezet? Frequente en heldere communicatie over het hoe en het waarom helpt om betrokkenen te motiveren.

Proces- en productevaluatie
Regelmatige evaluatie van de implementatie (het proces) en het product (het resultaat zowel bij de professionals als bij de uiteindelijke doelgroep) helpt om vast te stellen in hoeverre doelen bereikt worden en welke bijstelling eventueel nodig is.

Training off en on the job
Naast instructiesessies/trainingsbijeenkomsten hebben uitvoerende professionals tijdens de uitvoering van nieuwe technieken en hulpmiddelen aanvullende feedback, instructie en bijsturing nodig. Er worden oplossingen bedacht voor eventuele problemen.

Werkwijze begeleiders/managers en professionals sluiten op elkaar aan
Managers en werkbegeleiders staan model en gebruiken in de bejegening van uitvoerende professionals waar mogelijk dezelfde principes als van professionals verwacht wordt in de bejegening van de doelgroep.

Kwaliteitsbewaking uitvoering: modeltrouw en competentie
Een modeltrouwe en competente uitvoering van een programma leidt tot betere resultaten. Modeltrouw wil zeggen dat de professional zich houdt aan de voorgeschreven instructies en richtlijnen; competent wil zeggen dat de professional beschikt over algemene en specifieke vaardigheden om deze methode ‘competent’ uit te voeren.