Transitie jeugdzorg

In 2015 is het nieuwe jeugdstelsel in werking getreden. De gehele jeugdzorg valt nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Nodig is een inhoudelijke vernieuwing en herschikking van het aanbod voor kinderen, jongeren en ouders. In veel gemeenten staat het credo ‘versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders’ centraal. Een andere veel gebruikte term is ‘generalistisch werken’. Het aanbod van de jeugdzorg is te versnipperd geworden met te veel specifieke programma’s en interventies. De uitdaging voor gemeenten en aanbieders van jeugdzorg is om het vernieuwde aanbod zo vorm te geven en te organiseren dat de goede elementen van bestaande programma’s en interventies behouden blijven.

Een groot deel van de hulp kan uitgevoerd worden door zogenaamde ‘generalisten’. Onder namen als ‘ouder- en kindadviseur’, ‘CJG-coach’ en ‘jeugd- en gezinswerker’ wordt ervaring opgedaan met ‘integrale hulp’: opvoedingsondersteuning, begeleiding en praktische hulp, zoveel mogelijk thuis bij het gezin. Uitgangspunten zijn:

  • het werken met één gezin, één plan, één hulpverlener
  • het uitgaan en versterken van de kracht en mogelijkheden van het gezin en het sociale netwerk
  • het vergroten van vaardigheden om problemen zelf op te lossen

In de methodieken en programma’s die de afgelopen decennia ontwikkeld zijn, zitten veel bruikbare elementen die door generalisten gebruikt kunnen worden. Spanjaard Development & Training heeft goed zicht op deze bruikbare elementen en helpt gemeenten en instellingen een goede selectie te maken. Cruciaal is professionals toe te rusten met richtlijnen en hulpmiddelen waardoor zij per gezin een juiste keuze kunnen maken voor de doelen waar ze aan gaan werken en de middelen die zij hiervoor inzetten. En ook om te bepalen wanneer een gezin zelf verder kan of juist meer ‘specialistische hulp’ nodig heeft.