… over ontwikkeling en onderzoek

#
Geert-Jan Stams
Hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam
“Han Spanjaard is een van de belangrijkste onderzoekers en ontwikkelaars van interventies/methodieken in het veld van de (forensische) jeugdzorg. Hij is alom bekend als één van de grondleggers van het sociaal competentiemodel en wordt gezien als een persoon die als geen ander in staat is om complexe wetenschappelijke theorie te vertalen naar de praktijk van de jeugdzorg.”

#
Hans (J.J.A.M.) van de Donk
Raad voor de Kinderbescherming, Hoofd Beleid, Landelijk Bureau Den Haag
“Vanaf het midden van de jaren 90 hebben wij intensief contact met Han Spanjaard in het kader van de ontwikkeling en implementatie van de ‘sociale vaardigheidstraining als alternatief voor een sanctie’, later door hem en zijn collega’s doorontwikkeld tot de erkende gedragsinterventie Tools4U (2007). Han Spanjaard heeft zich, op verzoek van de Raad, verschillende malen enthousiast en overtuigend ingezet voor het verspreiden van de kennis en inzichten uit de ‘What works-benadering’ binnen de Raad.
Vanaf 2008 werd Han Spanjaard betrokken bij het project Ontwikkeling en Pilot Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), in opdracht van het Ministerie van Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid. (…) Er was behoefte aan iemand die theoretische en praktische kennis had van de Washington State Juvenile Court Assessment. Han Spanjaard is door de Raad onder andere ingehuurd voor het vertalen en maken van vragenlijsten die bij deze instrumenten horen. Hij was een van de medeauteurs van de theoretische onderbouwing van het LIJ. In een later stadium heeft Han Spanjaard de opdracht gekregen om de handleidingen bij het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen te schrijven en de trainingen aan de betrokken organisaties te ontwikkelen en te verzorgen. Ook heeft Han Spanjaard een belangrijke rol gespeeld bij de digitalisering van het LIJ.
De bijdrage van Han Spanjaard aan de ontwikkeling van erkende gedragsinterventies zoals Tools 4U en Training Agressie Controle (TACt) was altijd zeer deskundig. Hij is betrouwbaar en loyaal. Wij kennen Han Spanjaard in zijn hoedanigheid van adviseur en ontwikkelaar als een (zeer) harde werker die veel ballen tegelijkertijd in de lucht kan houden, een grote inhoudelijke kennis heeft van de onderwerpen, van waaruit hij een goede en belangrijke bijdrage levert aan de vernieuwing en verbetering van de werkwijzen in de jeugdstrafrechtketen.”

#
Marius van der Klei
Jeugdzorg Nederland, Utrecht
“Han Spanjaard kennen wij als wetenschappelijk adviseur en ontwikkelaar van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en trainer voor de jeugdreclassering daarin vanaf 2008. Onze ervaring is dat Han Spanjaard dit steeds gedaan heeft met veel kennis en kwaliteit. Hij legde steeds de verbinding tussen wetenschap en praktijk op een wijze die voor de jeugdreclassering motiverend en werkzaam was. Enerzijds door vast te houden aan wetenschappelijke uitgangspunten, deze in begrijpelijke termen te vertalen naar uitvoerders en anderzijds oog hebbend voor de praktijk waar deze uitvoerders mee te maken hebben, en meedenkend hoe wetenschappelijke kennis zinvol geïncorporeerd kon worden in de dagelijkse praktijk van de jeugdreclasseerder.
Omdat Han Spanjaard nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het LIJ, en voor velen hier de essentiële sleutelfiguur in was (en is!), is het gelukt om het zeer complexe instrumentarium geïmplementeerd te krijgen. Zonder zijn enorme kennis en vaardigheden deze productief in te zetten zou het implementatieproces nooit gelukt zijn.”

#
Christopher J. Hayes, M.Ed.
Washington State Aggression Replacement Training, Quality Assurance Specialist
Over the years we have worked together, I have come to appreciate the depth of the skills Han evidences in the areas of program development and research. Han was critical for the acceptance of WSART as a program accredited by the Dutch Ministry of Justice. He not only translated and adapted our WSART Trainer’s manual but also authored several other manuals that are required in the Dutch system. Without these works the WSART (TACt) program would not have a solid implementation. In addition, in 2011 and 2012 Han further developed WSART into an individual program (TACt-i) given to youth unable to attend WSART groups. As far as I know, Han is the first person in the world to create this adaptation of the original ART program. In Washington State we are very interested in the further development of TACt-i by Han and the research findings.
Han’s reputation in Washington is of the highest quality. The Juvenile Court Administrators and Community Juvenile Accountability Act Advisory Committee have been willing to share data, manuals and other documents with Han to aid in the development of a risk/needs assessment that is unique to the Dutch culture.”

#
Bas Brown
Psychotherapeut, hoofd forensische dag- en deeltijdbehandeling van de Bascule
“Han Spanjaard is zeer bekwaam in het schrijven van heldere modules en hij heeft een compleet overzicht van alle aspecten, van theoretisch fundament tot onderzoek, logistieke en financiële aspecten.”

#
Irma van der Veen
Directeur 180 | Gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s voor jongeren
“Ik ken Han Spanjaard als een zeer integere collega met hoog aanzien in het veld van de jeugdhulpverlening. Zijn expertise op het gebied van o.a. het (mede)ontwikkelen van evidence based programma’s, het sociaal competentiemodel en het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen zijn van grote waarde voor de (justitiële) jeugdhulpverlening en het onderwijs voor risicojongeren.
In 2012 heb ik Han Spanjaard benaderd met het verzoek of hij een bijdrage wilde leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe gedragsinterventie. Het projectleiderschap was belegd bij Han Spanjaard, hij heeft sturing gegeven aan de overige ontwikkelaars en een belangrijke bijdrage geleverd aan de theoretische onderbouwing, inhoud en kwaliteit van de interventie.”

#
Martijn van Dam
Projectleider LIJ, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Giraffe Consultancy & Coaching BV
“Afgelopen jaren heb ik intensief met Han Spanjaard samengewerkt, vaak in situaties waarin onder hoge tijdsdruk kwalitatief hoogwaardige en complexe producten moesten worden opgeleverd. Zijn kennis en ervaring, met name op het gebied van evidence based interventies en assessment/risicotaxatie, is niet elders op deze manier beschikbaar. Hoewel het intellectueel eigendom van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) bij het ministerie ligt, is de naam van Han Spanjaard onlosmakelijk verbonden met dit keteninstrumentarium. Han heeft een doorslaggevende rol gehad in het vertalen van een wetenschappelijk kader naar een state-of-the-art instrumentarium voor het terugdringen van delictgedrag bij jongeren van 12-18 jaar. Het LIJ is daarmee een directe impuls voor de kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg in Nederland.
De samenwerking hebben zowel ik als anderen in het project als zeer prettig, open, constructief en professioneel ervaren. In de samenwerking en communicatie met verschillende ketenpartners (Politie, Jeugdreclassering, Openbaar Ministerie, Halt, Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, NIFP, JJI’s) heeft Han een belangrijke rol gespeeld. Als het tijdens de implementatie moeilijk werd of het draagvlak voor het LIJ onder druk stond, werd Han Spanjaard ingezet. Zijn draagvlak is bij alle ketenpartners zeer hoog.”

#
Eveline van Vugt
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
“Verder ken ik Han Spanjaard vanuit mijn rol in twee begeleidingscommissies, welke gericht waren op de doorontwikkeling van interventies in een justitieel kader. Met de ontwikkeling van de WSART (TACt) en TOPs! heeft hij nieuwe impulsen kunnen geven aan het justitiële veld. Ook vanuit deze rol ken ik Han als een gedreven persoon die innovatie in het forensisch werkveld zeer belangrijk vindt en hier met zijn werkzaamheden een belangrijke bijdrage aan levert.”

#
Mario Monasso
Monasso Consultancy
“Ik heb Han Spanjaard gedurende enkele periodes in verschillende functies en rond diverse projecten leren kennen als een competente, betrokken, betrouwbare en ook en vooral bijzonder hard werkende partner. Ik heb met hem samengewerkt vanuit mijn rol als projectmanager Barentsz, Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie (2002/2003), als directeur Divisie Ortho-/forensische psychiatrie Altrecht GGZ (2003/2004) en als directeur a.i. FFT Nederland (2010).
Zijn betekenis voor de projecten waarin ik met Han Spanjaard ben opgetrokken kan – ook bij nader inzien – moeilijk worden overschat. Ik heb de veelheid van projecten waarbij hij intensief betrokken was (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) altijd met belangstelling en bewondering gevolgd.”

#
Jolanta Blažaite
Founder of, expert at Bendruomenių Kaitos Centras, Vilnius
“I have cooperated with Han Spanjaard in child protection projects in Lithuania since 2004. Han was involved in development of methods to approach various children’s issues, designed training programmes, conducted seminars and coached Lithuanian trainers.
Throughout my work experience (first in the UNDP, then several Lithuanian nonprofits) I have worked in numerous programmes with participation of foreign experts. I can say that Han is an outstanding professional who delivers high quality outputs in international work. He is extremely productive, committed, hard working, and manages unfamiliar situations really well.”

#
Elske Faber en Ellen Zweers
projectleider zorgprogramma’s en projectleider productportfolio ’s Heeren Loo Zorggroep
“Han is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van meerdere zorgprogramma’s en productportfolio’s van de ’s Heeren Loo Zorggroep. Hierin heeft hij naast zijn schrijfcapaciteiten ook een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. Hij brengt zijn eigen kennis en expertise mee en leest zich snel in in onderwerpen waar hij tot nu toe nog minder mee te maken heeft gehad. Han is snel, accuraat, flexibel, betrokken en meedenkend. Op deze manier klaar je echt samen een klus!”

#
Wim Speth
projectleider methodiekontwikkeling Koraal
“Onder begeleiding en aansturing van Han Spanjaard hebben we diverse medewerkershandleidingen én opleidingshandleidingen voor de methodiek Koraal-5-step gemaakt. In dat proces heeft Han ons, vanuit zijn ruime inhoudelijke én proces expertise, meegenomen in de gezamenlijke ontwikkeling van deze handleidingen. Samen met uitvoerende medewerkers en gedragsdeskundigen is via door Han gecoördineerde, schrijfgroepen een palet aan werkzame technieken, strategieën en instrumenten geselecteerd en beschreven binnen de kijkwijzer van de Koraal-5-step. Doel van Koraal-5-step is om de medewerker nog verder bewust bekwaam te maken zodat nog meer vanuit eigenaarschap gehandeld kan worden op de vraag van de cliënt.
In gezamenlijkheid zijn interne trainers geselecteerd en opgeleid, die door Han verder begeleid zijn in de eerste pilottrainingen en met wie hij, samen met de oorspronkelijke schrijfgroepen, de handleidingen voor de verschillende doelgroepen verder heeft verfijnd.
Door deze vorm van samenwerking, waarin ook de kracht binnen de eigen organisatie mede door Han verder is gemobiliseerd, zijn inhoudelijke mooie maar vooral gedragen producten ontstaan die nu met veel enthousiasme binnen de Koraal VG sector worden uitgerold en omarmd omdat ze aansluiten bij de eigenheid van Koraal.

#
Rien de Vos
lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Ben Sajet Centrum
 
Vanaf oktober 2020 tot en met december 2021 was Han Spanjaard onze interim-directeur van het Ben Sajet Centrum. Het Ben Sajet Centrum heeft tot doel de zorg voor ouderen en mensen met een beperking te vernieuwen en structureel te verbeteren met de focus op kwaliteit van leven. Het centrum richt zich hoofdzakelijk op sociale en maatschappelijk interventies in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam. Het centrum vervlecht in de uitvoering hiervan op unieke wijze onderzoek met praktijk, beleid en onderwijs.
De taak van Han in deze periode was de bureauorganisatie door een transitie heen te helpen. Dit met het oogmerk vanuit een fase van pionieren te groeien naar een geconsolideerd bureau. Daarvoor was nodig visievorming, structurele externe financiering en het organiseren van processen.
In deze periode hebben we Han leren kennen als iemand die veel expertise heeft in de vervlechting van onderzoek, praktijk, beleid en opleiding en training. Hij kiest in zijn aanpak heel plezierig voor steeds een pragmatische insteek. Hij is goed in staat mensen bij elkaar te brengen rond een gemeenschappelijk doel, en daarvoor het nodige voetwerk te doen. De kwaliteiten van Han hebben zich ook bewezen in de totstandkoming van structurele financiering en subsidietrajecten. Dit met de vereiste teamsamenwerking, standvastigheid en constructieve opstelling die dat vraagt.
Han is vakinhoudelijk goed onderlegd, kan hard werken, levert op tijd en met kwaliteit, is duidelijk in zijn communicatie en constructief. Met dit alles heeft hij in prettige samenwerking een essentiële bijdrage geleverd aan de gevraagde transitie van het Ben Sajet Centrum.