Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

Afgelopen jaren heb ik intensief met Han Spanjaard samengewerkt, vaak in situaties waarin onder hoge tijdsdruk kwalitatief hoogwaardige en complexe producten moesten worden opgeleverd. Zijn kennis en ervaring, met name op het gebied van evidence based interventies en assessment/risicotaxatie, is niet elders op deze manier beschikbaar. Hoewel het intellectueel eigendom van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) bij het ministerie ligt, is de naam van Han Spanjaard onlosmakelijk verbonden met dit keteninstrumentarium. Han heeft een doorslaggevende rol gehad in het vertalen van een wetenschappelijk kader naar een state-of-the-art instrumentarium voor het terugdringen van delictgedrag bij jongeren van 12-18 jaar. Het LIJ is daarmee een directe impuls voor de kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg in Nederland.
De samenwerking hebben zowel ik als anderen in het project als zeer prettig, open, constructief en professioneel ervaren. In de samenwerking en communicatie met verschillende ketenpartners (Politie, Jeugdreclassering, Openbaar Ministerie, Halt, Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, NIFP, JJI’s) heeft Han een belangrijke rol gespeeld. Als het tijdens de implementatie moeilijk werd of het draagvlak voor het LIJ onder druk stond, werd Han Spanjaard ingezet. Zijn draagvlak is bij alle ketenpartners zeer hoog.

Martijn van Dam
Projectleider LIJ, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Giraffe Consultancy & Coaching BV