Curriculum Vitae

vlag nl Han (H.J.M.) Spanjaardvlag eng

Geboren: 26‑6‑1961
Nationaliteit: Nederlandscv
Geslacht: Man

Opleiding

 • GZ-psycholoog: postdoctorale beroepsopleiding gezondheidszorgpsycholoog (1999)
 • Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie, bijvak Jeugdcriminolo­gie (Rijksuniversiteit Groningen, doctoraal 1986)
 • Voortgezet onderwijs: V.W.O.‑b (Haaksbergen, 1979)

Cursussen en trainingen

 • diverse trainingen/cursusactiviteiten/congressen in het kader van implementatie van behandelprogramma’s, zoals
  – Signs of Safety Bootcamp: Safety Planning (Amersfoort, 11–15 April 2016)
  – Signs of Safety (Amsterdam, 2011)
  – Youth Assessment & Screening Instrument (Amsterdam, 2009)
  – Aggression Replacement Training (Amsterdam, 2007)
  – Oplossingsgericht werken (Bergen, 2005)
  – Parent Management Training Oregon (Eugene, 2005)
  – Homebuilding (Seattle, 1993)
 • cursus ‘het voorbereiden van een voorlichtingsac­tivi­tei­t’ (Instituut voor Toege­paste Voor­lich­tings­kunde, Wageningen, 1989)
 • cursus welzijnswerk voor culturele minderhe­den (Groningen, 1985)
 • functietraining voor docenten ‘persoonlijke en maatschappelijke vor­ming’ (Groningen, 1984)

Werkervaring

vanaf 2014 tot heden
Spanjaard Development & Training
– ontwikkeling van en onderzoek naar methodes en instrumenten voor hulp aan en behandeling van kinderen, jongeren en ouders
– training van professionals in de (jeugd)zorg in richtlijnen en methoden voor effectieve hulp en behandeling
– advies en consult bij aansturing en begeleiding van professionals, implementatie van nieuwe programma’s en kwaliteitsbewaking

Daarnaast van 1-10-2020 – 31-12-2021 (vanuit bureau Spanjaard Development & Training):
directeur Ben Sajet Centrum, Centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg (www.bensajetcentrum.nl)

Zie ook opdrachten vanaf 2014.

2008-2013
hoofd innovatie PI Research in Amsterdam/Duivendrecht
ontwikkeling en implementatie van programma’s binnen de jeugdzorg, (speciaal) onderwijs, zorg voor (licht) verstandelijke gehandicapten en programma’s voor jong volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Evaluatie- en effectonderzoek.

Enkele ontwikkelde programma’s/methodieken 2008-2013:

 • Training Agressie Controle (TACt)
 • Washington State Aggression Replacement Training (WSART)
 • TOPs! (Positief denken, doen en leren van elkaar. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag)
 • Functional Family Therapy (FFT)
 • Halt
 • Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

1999-2008
hoofd afdeling Praktijkonderzoek van PI Research in Amsterdam/Duivendrecht

Enkele ontwikkelde programma’s/methodieken 1999-2008:

 • Families First (FF)
 • VertrekTraining (VT) / Voorkoming Thuisloosheid
 • Sociale vaardigheidstraining als alternatief voor een sanctie / Tools4U
 • Competentievergroting in de jeugdzorg plus
 • Kort Ambulant (kortdurende ambulante hulpverlening)

1993-1999
psycholoog/onderzoeker en programmaleider bij de afdeling Gedrags-therapieprojecten (GT) van het Paedologisch Instituut in Amster­dam/Duivendrecht
ontwikkeling van nieuwe vormen van ambulante en (semi-)residentiële hulp voor (gezinnen met) kinderen en jongeren met (ernstige) psychosociale en gedrags­problemen; metho­diek­ontwikkeling, training, begelei­ding van projecten/instellin­gen en (effect)onder­zoek

Enkele ontwikkelde programma’s/methodieken 1993-1999:

 • Pre­ventie van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag van en tussen moei­lijk leren­de jonge­ren & behandeling LVG-plegers van seksueel geweld
 • Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg / justitiële jeugdinrichtingen
 • VertrekTraining (VT) / Voorkoming Thuisloosheid
 • Families First (FF)

1991-1993
stafmedewerker bij de Stichting Ondersteuning Mannenwerk (SOMAN) in Utrecht (vier uur per week; okto­ber 1991 – november 1993)

1988-1993
preventiemedewerker/ontwikkelaar bij de afdeling Preven­tie en Innovatie van de RIAGG Amsterdam Zuid/­Nieuw-West in Am­ster­dam
Enkele projecten:
– ‘Recht op Veiligheid’ (voorkoming van seksueel misbruik van kinderen)
– Hulpverlening aan plegers van seksueel geweld
– Programma’s voor (lvg) jongeren 14 – 18 jaar ter voorkoming van seksueel geweld

1984-1988
ambulant jeugdhulpverlener en methodiekontwikkelaar bij het Jongeren Advies Centrum in Groningen ( ½ jaar stage ont­wikke­lingspsy­cholo­gie; 1 jaar onbetaald mede­wer­ker, vanaf februari 1986 tot en met februari 1988 betaald medewerker)

1984
onderzoeksstagiaire voor­tij­dig school­ver­laten bij het Research Instituut voor het Onder­wijs in het Noor­den (RI­ON) (½ jaar stage onder­wijspsychologie)

1983-1984
ontwikkelaar/docent/leerlingbegeleider onderwijs­pro­ject voor voortijdige schoolver­laters bij het Chr. Kort Middel­baar Be­roepsOnderwijs in Groningen (1½ jaar onbe­taald tijdens studie)

Werkzaamheden in het buitenland

2016: Georgië
training assessment jeugdige delinquenten en advies doorontwikkeling Georgisch assessmentinstrument

2011-2013: Suriname
project ‘Aanpak Kindermishandeling’

1995-heden: diverse landen
trainingen (o.a. seksueel misbruik, competentievergroting, sociale vaardigheidstraining, alternatieve sancties) in Estland (1999 en 2001), Bulgarije (2002 en 2003), België, Zwitserland (2005-2006), Suriname (2005, 2007) en Kroatië (2010).

2009-2011: Litouwen
‘Positive Parenting’: adaptatie en implementatie van enkele elementen van Nederlandse programma’s voor opvoedingsondersteuning en training van opvoedings­vaardigheden

2006-2008: Rusland
Competentievergroting en netwerkversterking tehuisverlaters (‘sociale wezen’) Moskou

2005-2008: Litouwen
‘Establishment of Children’s Rights Protection and Monitoring Mechanisms on the Local level in Lithuania’: ontwikkeling en implementatie van een zestal trainingen voor Litouwse professionals die met kinderen/jongeren en ouders werken

2002-2003: Rusland
ontwikkeling en implementatie alternatieve sancties Moskou

1995-1999: Rusland
methodiekontwikkeling en -implementatie residentiële jeugdzorg Moskou

Nevenactiviteiten

 • lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Jeugd (vanaf 2016)
 • lid (oudergeleding) van de medezeggenschapsraad (MR) van het St. Ignatiusgymnasium (2010-2014)
 • (mede)auteur van enkele methodiekboeken, o.a. ‘Preventie van Seksueel Geweld’, ‘Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg’, ‘VertrekTraining’, ‘Kort Ambulant’, ‘Families First’. Diverse onderdelen/bewerkingen zijn vertaald en in andere landen gepubliceerd (o.a. Rusland, Zwitserland, Duitsland, Litouwen) (1995-heden)
 • ontwikkelaar en trainer van de training ‘Signa­lering van en hulpverlening bij sek­su­eel misbruik’ (1992-heden)
 • voorzitter van de lezers­raad van Jeugd en Samenle­ving (1991-1996)
 • ontwikkelaar/auteur van het boek ‘Jongens, het kan ook anders! Het voorkómen van sek­sueel ge­weld van jongens tegenover meisjes’ (1992)
 • lid van de redactiewerkgroepen ‘Hulp aan jongeren en het gezin’ en ‘Preventie van seksueel misbruik’ van het tijdschrift Jeugd en Samenle­ving (1987-1990/1990-1991)
 • secretaris van de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld in Amsterdam (1988-1992)
 • diverse artikelen, lezingen, inleidingen, workshops en redacteur van een boek over ach­tergronden en motieven van plegers van seksu­eel ge­weld, preventie van seksueel geweld en hulp­ver­lening aan plegers (1988-1995)
 • diverse artikelen over een proces tegen JAC-Gro­ningen (Art. 280 Sr), weg­ge­lo­pen­­ jongeren, thuisloze jongeren, alternatieve hulpverlening en de rechts­posi­tie van jonge­ren (o.a. in: Jeugd en Samen­leving, Welzijns­maand­blad en Hand­boek Leer­lingbe­gelei­ding; 1985-1990)
 • diverse artikelen over voortijdig schoolverlaten (o.a. in: Interaktie, Jeugd­werk Nu, Jeugd en Samen­leving en Hand­boek Leerlingbegeleiding; 1984-1990)