Opdrachten vanaf 2014

Cyber Offender Prevention Squad (COPS):

 • (samen met Stichting 180): programma- en theoriehandleiding re_B00TCMP.
  Workshops over kansen, uitdagingen en risico’s van internet voor jongeren, ouders en docenten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen:

 • Tweede pilot met ARIS (risicotaxatie-instrument schoolverzuim): ontwikkeling instrument en handleiding, uitvoeren en evaluatie pilot (2023-2024).

MEE NL (i.s.m. ’s Heeren Loo)

 • Beschrijving van de werkwijze van een ‘netwerkgids’. Netwerkgidsen ondersteunen mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblematiek en hun naasten in hun zoektocht naar passende zorg.

Diverse instellingen voor jeugdhulp/jeugd-ggz (Stichting Jeugdteams ZHZ, De Oase, De Klimop, De Korbeel (België), Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV), Zekere Basis, Stichting Project (Bonaire)): 

GGD Zaanstreek-Waterland, Jeugd Preventie Programma:

 • doorontwikkeling jeugd preventie programma / preventieve jeugdhulp (2021-2022)

Ben Sajet Centrum:

 • directievoering/directeur Ben Sajet Centrum Amsterdam, centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg (vanaf oktober 2020 tot en met december 2021)

Veilig Thuis (Rotterdam Rijnmond, Zuidoost-Brabant, Brabant Noordoost, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord)

Gemeente Almere:

 • analyse ambulant hulpaanbod voor complexe en meervoudige problematiek van jeugdigen en hun gezinnen in Almere (2020-2021)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen:

 • gebruiksklaar maken van het risico- en behoeftetaxatie instrument schoolverzuim (2020-2022)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

 • focusgroepsgesprekken ten behoeve van het actualiseren en aanvullen van informatie over de werking van het adolescentenstrafrecht in de praktijk (2020)
 • onderzoek naar mogelijke (concretisering van) indicatoren van ‘onvoltooide ontwikkeling’ ten behoeve van selectie van jongvolwassenen voor het adolescentenstrafrecht (ASR) (2019)

Openbaar Ministerie, Landelijk Parket 

 • (samen met Stichting 180) ontwikkeling en procesevaluatie van Hack_Right, interventie voor jeugdige cybercriminelen (2020-2022)
 • ontwerp van een training voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan cybercrime: juridische grenzen, morele dilemma’s en ethisch hacken (onderdeel van het project Hack_Right) (2019-2021)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen, samen met de Universiteit van Amsterdam:

 • advies aanpassing Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor jeugdige cyberdelinquenten (2019)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Straffen en Beschermen:

 • methodiekbeschrijving BRAM, een aanpak voor complexe echtscheidingssituaties waarbij de rechtbank en hulpverlening intensief samenwerken (2019)

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen (via KING nascholing)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Straffen en Beschermen:

 • inventariserend onderzoek naar interventies voor kinderen onder de 12 jaar met ernstig agressief en/of antisociaal gedrag gericht op het voorkomen dat zij zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes (2018)

Koraal:

 • ontwikkeling van methodiek- en opleidingshandleidingen (inclusief e-modules) voor de doelgroepen (2017-2018):
  • volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB)
  • volwassenen met een licht en matig verstandelijke beperking (LVB/MVB)
 • pilottrainingen en opleiding van interne trainers (2018)

’s Heeren Loo, Accare & Intermetzo:

 • opstellen startdocument voor FACT-Jeugd in Almere (2017)

’s Heeren Loo:

 • ‘Versnelling Jeugdketen’: beschrijving van cliëntprofielen, methodische onderlegger en interventies 24 uurszorg voor lvb-jeugdigen met (zeer ernstige) gedragsproblemen (2019)
 • interventiebeschrijvingen voor het diensten- en productenportfolio doelgroep volwassenen (2018)
 • interventiebeschrijvingen voor het diensten- en productenportfolio doelgroep jeugd (2017)
 • zorgprogramma voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • zorgprogramma voor cliënten met een niet aangeboren hersenletsel
 • zorgprogramma voor ouderen met een verstandelijke beperking
 • zorgprogramma voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking
 • zorgprogramma voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • zorgprogramma voor cliënten ouder dan 18 jaar met een licht verstandelijke beperking

Commissie geweld in de jeugdzorg:

 • lid begeleidingscommissie Geweld bij Jongeren in Doven- en blindeninternaten (2018-2019)

Spectrum Brabant:

 • ondersteuning doorontwikkeling ‘Bikkeltrainingen’, trainingen voor kinderen en jongeren op het gebied van weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden en studievaardigheden (2016-2017)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd:

 • voorzitter Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Jeugd (vanaf 2019)
 • lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Jeugd (vanaf 2016)

Stichting het Vergeten Kind:

 • ondersteuning doorontwikkeling ‘Klimaat van Aandacht’ (2016)

Ministerie van Veiligheid & Justitie, Directoraat Generaal Straffen en Beschermen:

 • training Werken met de Leef-Wijzer, voorheen LIJ-Wijzer (2017)
 • ontwikkeling van de ‘LIJ-Wijzer’, een digitaal hulpmiddel om jeugdigen en ouders te stimuleren veranderingswensen en oplossingen te formuleren (2016-2017)
 • advies wijzigingen instrumenten Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Stichting 180:

 • kwaliteitsaudit YOUTURN justitiële jeugdinrichtingen (2017)
 • doorontwikkeling TOPs!: sociale vaardigheden, boosheidscontrole, moreel redeneren en elkaar helpen (‘TIP-bijeenkomsten’) (2017)
 • procesevaluatie TOPs!: sociale vaardigheden, boosheidscontrole, moreel redeneren en elkaar helpen (‘TIP-bijeenkomsten’) (2017)
 • doorontwikkeling Aan de Slag / Work-wise direct: interventie voor toeleiding naar werk en/of opleiding van jongeren en (ex-)gedetineerden (2016)
 • kwaliteitsaudit erkende gedragsinterventies binnen justitiële jeugdinrichtingen;
 • destillering en formulering van de werkzame elementen van erkende justitiële gedragsinterventies en aanpassing auditkader

GGD Zaanstreek-Waterland, Jeugd Preventie Programma:

Fioretti Gent (België):

 • implementatie/training competentiegericht werken voor de behandelafdeling Fioretti van P.C. Dr. Guislain vzw in Gent. Fioretti is een behandelafdeling voor kinderen en jongeren (6-18 jaar) met psychiatrische problematiek, ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking (2016)

Penal Reform International (Georgia):

 • training/workshops ‘Assessent of juvenile delinquents’ in Georgia (October 2016)
 • consultancy and guidance on the elaboration of concept, guidelines and tools for pre-sentence/social enquiry reporting on juvenile cases (2016, 2017)

DSP-groep / 3 Reclasseringsorganisaties (3RO):

 • advies doorontwikkeling wegingskader Adolescentenstrafrecht (2015-2016)

William Schrikker Groep / Partners voor Jeugd (vanaf 2014):

 • ontwikkeling en uitvoering training Opstellen, monitoren en evalueren van veiligheidsplannen
 • ontwikkeling en uitvoering training Herkenning en bespreekbaar maken van lichamelijk letsel
 • training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik
  voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders
 • training voor gezinshuisouders: (de invloed van een beperking op) seksuele ontwikkeling van kinderen en pubers en de gevolgen van seksueel misbruik
 • ontwikkeling bijdrage aan de e-module Seksualiteit in de Jeugdzorg

ZonMw:

 • advies t.b.v. generieke taxonomie van werkzame elementen (2015)

Yorneo Drenthe:

 • methodiekontwikkeling: programmahandleiding en theoretische onderbouwing Assyst: kortdurende hulp voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar en hun sociale netwerk (2014-2016)
 • ondersteuning doorontwikkeling Positive Action, een programma voor kindercentra en scholen voor basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dat zich richt op het creëren van een positief leef- en leerklimaat (2015)

Ministerie van Veiligheid & Justitie, Directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP):

 • advies en ondersteuning bij Herziening van het Kwaliteitssysteem voor Gedragsinterventies (2014-2015)
 • ontwikkeling en implementatie nieuw kwaliteitssysteem gedragsinterventies voor jeugdigen en volwassenen (2014-2015)

Gemeente Almere / Bureau Dijkstra:

 • tussenevaluatie integrale aanpak Veilig Thuis in Almere, Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde (2015)

Ministerie van Veiligheid & Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJI):

 • onderzoek en advies wetenschappelijke onderbouwing handreikingen in het kader van het adolescentenstrafrecht (2014)
 • onderzoek naar wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid van taxatie schoolverzuim (2015)

Reclassering Nederland:

 • ontwikkeling programmahandleiding In Control voor drie modules voor bewoners van Extra Begeleiding en Toezicht Locaties (EBTL) (2018)
 • indicatiestelling gedragsinterventies jeugdigen voor jongvolwassenen (18-23 jaar) m.b.v. de RISc (2014)

RINO (t.b.v. Altrecht Utrecht):

 • competentiegericht werken met kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (2014)

Koninklijke Kentalis:

 • training Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik bij jeugdigen met beperkingen in horen en communiceren (2014)

WINgroep (Nickerie, Suriname):

 • training Signalering en Stoppen van Kindermishandeling
  advies Meldpunt Kindermishandeling (2014)

Human Talent Group (in opdracht van Jeugdzorg Nederland):

 • ontwikkeling onderdelen van ‘Terug naar gezonde nieuwsgierigheid’, een online trainingsprogramma over de omgang met seksualiteit en seksueel misbruik binnen jeugdzorg (2014)