Boeken NL

Spanjaard, H.J.M. (2023). 12-23. Kortdurende hulp voor jongeren en hun ouders. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Het boek 12-23 beschrijft kortdurende hulp voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met problemen thuis, op school, in de vrijetijd en op het gebied van gezondheid. De hulp richt zich op het signaleren, voorkomen en oplossen van problemen van jongeren en hun ouders. Het doel is de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten, zodat zij (weer) een positieve en actieve bijdrage kunnen leveren aan hun woon- en leefomgeving en kunnen meedoen in de samenleving. De duur is gemiddeld drie à vier maanden met gemiddeld één à twee contacten per week. De contacten vinden plaats op school, thuis, in de buurt en op kantoor. Ook is er telefonisch en online contact.
In 12-23 worden verschillende technieken en hulpmiddelen voor professionals besproken. De houding en vaardigheden van de professional worden op concrete wijze beschreven. Het boek bevat praktische richtlijnen en handvatten voor de hulp aan jongeren en hun ouders die goed toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. De basis van de methodiek is competentie­vergroting, aangevuld met elementen uit de presentiebenadering, oplossingsgericht werken en systeemgericht werken.
Welke technieken en hulpmiddelen een professional in een bepaalde situatie inzet, is afhankelijk van de achtergronden en situatie van de jongere en zijn omgeving, de inschatting wat het meeste effect zal hebben en actuele gebeurtenissen die zich voordoen. Het boek bevat handige richtlijnen en hulpmiddelen voor het verzamelen en analyseren van informatie, het samen met de jongere en de ouders opstellen van doelen voor een plan van aanpak en het bepalen van bijbehorende acties.
12-23 is een praktijkboek. Per techniek of hulpmiddel vindt een korte omschrijving plaats van het doel en de werkwijze: wat kan met de techniek of het hulpmiddel bereikt worden en wat zijn de stappen en aandachtspunten bij de uitvoering? Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden.
Inkijkexemplaar.
Bestelinformatie.

Slot & Spanjaard 2016 Competentievergroting

Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Vierde, geheel herziene druk).

Competentievergroting betekent dat aandacht niet alleen uitgaat naar problemen en risico’s, maar ook naar sterke punten en oplossingen. Het is een motiverende aanpak omdat de betrokkenen worden aangesproken op mogelijkheden in plaats van tekorten en beperkingen. Centraal staat het leren van sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd.
De werkwijze van competentievergroting grijpt terug op leertheoretische principes en elementen uit de ontwikkelingspsychologie. Onderzoek toont aan dat een aanpak gericht op competentievergroting goede resultaten oplevert: de nadruk op het aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden en het versterken van sociale ondersteuning stelt jeugdigen en ouders in staat beter te functioneren in het dagelijks leven.
Dit boek staat uitgebreid stil bij de vraag hoe competentievergroting in de dagelijkse
praktijk van tehuizen en dagcentra gerealiseerd kan worden. De technieken en
hulpmiddelen worden op praktische en concrete wijze en aan de hand van veel
voorbeelden beschreven.
Het boek heeft vanaf de eerste druk in 1999 een belangrijke rol gespeeld bij de wijde verspreiding van deze werkwijze. Sindsdien hebben zich in de jeugdhulp tal van ontwikkelingen voorgedaan. Met de druk van 2009 kwam er meer aandacht voor de positie van de ouders, diagnostische hulpmiddelen en de cognitieve en morele aspecten van gedragsverandering. De komst van de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in 2015 heeft geleid tot grondige vernieuwing van het boek op diverse plaatsen. De krachten en doelen van jeugdigen, ouders en netwerk vormen nog sterker de rode draad voor de hulp. Daarnaast is er meer aandacht voor veiligheid van jeugdigen.
Het boek is bestemd voor professionele hulpverleners in de jeugdhulp en hun begeleiders, voor methodiekontwikkelaars en voor studenten.
Download Voorwoord en Inhoudsopgave
Bestellen: https://www.thiememeulenhoff.nl/hoger-onderwijs/welzijn/methodiek/9789006340341

Spanjaard & Haspels 2005 Families First CoverSpanjaard, H.J.M. & Haspels M.J.G. (2014) Families First; Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (7e druk)

Families First is een vorm van crisishulp. Een gezinsmedewerker Families First biedt gedurende vier tot zes weken hulp aan een gezin om de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten. Doel is de dreigende uithuisplaatsing van een of meer kinderen te voorkomen. De gezinsmedewerker maakt gebruik van de crisis om de bestaande patronen in het gedrag van de gezinsleden te veranderen.
Het streven van Families First is dat het gezin zelf (weer) greep krijgt op de crisissituatie en de situatie dusdanig verandert dat een minimale veiligheid van de gezinsleden gewaarborgd is.
De handleiding bevat technieken en hulpmiddelen die een gezinsmedewerker kan gebruiken voor gespreksvoering, informatieverzameling en -analyse en het stellen van doelen. Ook beschrijven de auteurs diverse technieken voor het leren van sociale en opvoedingsvaardigheden, conflictbemiddeling, informatieverstrekking, het beïnvloeden van gedachten en gevoelens en netwerkversterking. De technieken worden op concrete wijze beschreven en met voorbeelden toegelicht.
Bestellen: http://www.swpbook.com/627#

Spanjaard 2003 De VertrekTraining CoverSpanjaard, H. (2009). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (3e druk)

De VertrekTraining is een individueel trainingsprogramma voor jongeren, gericht op competentievergroting en de opbouw van een sociaal ondersteunend netwerk. De doelen waaraan in de training gewerkt wordt, hebben betrekking op meerdere gebieden: wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, financiën en sociaal netwerk.
De VertrekTraining wordt gebruikt voor jongeren die in residentiële instellingen wonen, die thuisloos zijn of risico lopen thuisloos te worden. De handleiding bevat technieken en hulpmiddelen die een hulpverlener kan gebruiken binnen intensief ambulante hulpverlening aan jongeren. De technieken worden op concrete wijze beschreven en met voorbeelden toegelicht.
Bestellen via: http://www.swpbook.com/570#

Spanjaard & Van Vugt 2000 Kort Ambulant CoverSpanjaard, H. & Vugt, M. van (2005). Kort Ambulant. Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting. Utrecht: NIZW. (vierde druk)

Kort ambulant is een methode voor kortdurende hulpverlening in de ambulante jeugdzorg. De methode kan worden toegepast bij relatief eenvoudige hulpvragen van kinderen, jongeren en/of hun ouders. Uitgangspunt is de hulpvraag van de cliënt: in maximaal veertien hulpverleningscontacten moet de hulpverlener samen met de cliënt werken aan een oplossing van de problemen. Hulpvragen van cliënten kunnen te maken hebben met opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, conflicten tussen ouders en adolescenten, en met problemen van jeugdigen op school, in de omgang met leeftijdgenoten en in de vrije tijd.
Kort ambulant is gebaseerd op het competentiemodel. De competentie van cliënten vergroten staat hierbij centraal.

Spanjaard ea 2001 Werkboek JJP CoverSpanjaard, H., Vugt, M. van, Hoffman, E., & Lieverse, G. (2001). Werkboek JPP. Utrecht: NIZW.

De auteurs beschrijven hulpmiddelen en technieken voor jeugdpreventiewerkers voor hun hulp aan gezinnen en jeugdigen. De hulpmiddelen en technieken kunnen ingezet worden als duidelijk is dat ze aansluiten bij de vragen en behoeften van de cliënt en wanneer de cliënt akkoord gaat met de afgesproken aanpak.
Hoewel de beschreven hulpmiddelen en technieken goed passen in een handleiding voor jeugdpreventiewerkers,zijn ze niet specifiek voor het JPP (Jeugd Preventie Programma). Ook in andere vormen van hulpverlening worden nieuwe vaardigheden aangeleerd vanuit een competentiegerichte werkwijze, wordt gewerkt in en vanuit de sociale context of moet ingegrepen worden bij een crisissituatie.

Slot N.W. & Spanjaard, H.J.M. (1999). Compe­tentie­vergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro / HB Uitgevers.

.

.
.

Spanjaard, De Lange & Haspels 1999 Comp vergroting jji CoverSpanjaard, H., Lange, M. de, & Haspels, M. (1999). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, unitleiders en gedragswetenschappers. Duivendrecht: PI Research.

.

.

Grijpma & Spanjaard 1998 Werkboek LVG-plegers CoverGrijpma, G. & Spanjaard, H.J.M. (1998). Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld. Werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie (versie 1.0). Ermelo / Amsterdam/Duivendrecht: Groot-Emaus / Paedolo­gisch Instituut.

.

Spanjaard 1992 Jongens het kan ook anders CoverSpanjaard, H. (1992). Jongens, het kan ook anders! Het voorkómen van seksueel geweld van jongens tegenover meisjes. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Wel­zijn.

Seksueel getinte grappen, stoere verhalen over seks, denigrerende opmerkingen over vrouwen en homo’s en handtastelijkheden zijn bij veel jongeren aan de orde van de dag. Maar ook kunnen jongeren te maken krijgen met aanrandingen en verkrachtingen. In de residentiële jeugdhulpverlening bevinden zich relatief veel jongeren die geconfronteerd zijn of worden met seksueel geweld. Soms als slachtoffer, soms ook als pleger.
Binnen (en ook buiten) de residentiële jeugdhulpverlening bestaat een grote behoefte aan richtlijnen, methoden en werkvormen om een bijdrage te leveren aan het voorkómen van seksueel gewelddadig gedrag van jongens tegenover meisjes. Dit boek is geschreven voor groepsleiders en andere hulpverleners uit de residentiële jeugdhulpverlening. Het perspectief van de groepsleid(st)er staat centraal. Wat komt hij of zij in het werk met jongeren in de residentiële setting tegen? Wat kan hij of zij doen tegen seksueel geweld?
Het boek biedt achtergrondinformatie, richtlijnen voor beleidsontwikkeling, beschrijvingen van werkwijzen, methodieken en programma’s, en veel voorbeelden. Het boek is mede gebaseerd op ruim veertig interviews met jongeren en hulpverleners uit de residentiële jeugdhulpverlening en biedt daardoor veel concrete aanknopingspunten voor de dagelijkse praktijk.
Download: Spanjaard 1992 Jongens het kan ook anders

Spanjaard 1991 Plegers van seksueel geweld CoverSpanjaard, H. (red.) (1991). Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulp­verlening en preventie. Amsterdam/Rijswijk: Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld / RINO Randstad Midden.

Dit boek heeft tot doel de op jongens en mannen gerichte hulpverlenings- en preventiepraktijk te stimuleren, teneinde een bijdrage te leveren aan de bestrijding van seksueel geweld. Het boek bevat bijdragen van een twintigtal hulpverleners, onderzoekers en preventiemedewerkers, afkomstig uit zowel reguliere instellingen, alternatieve mannenorganisaties als ook vrouwenorganisaties.
Aan de orde komen onder andere hulpverlening aan incestplegers en voorlichtingsprogramma’s voor jongens. Er worden enkele resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de opvattingen en ervaringen van justitie en hulpverleningsinstellingen met betrekking tot de behandeling van plegers. Speciale aandacht is er voor het belang van slachtoffers van seksueel geweld bij de behandeling van plegers en de houding van hulpverleners tegenover plegers. Een Zweedse en twee Duitse hulpverleners doen verslag van (crisis)hulp voor mannen die hun vrouw mishandelen en een trainingsprogramma voor jeugdige seksuele delinquenten in een gevangenis.
Download: Spanjaard red 1991 Plegers van seksueel geweld